รางวัลและผลงานของเรา

รางวัลและผลงานของเรา

รางวัลและผลงาน

ได้รับใบประกาศสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนงานประดิษฐ์จากผ้า (มผช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
1.ประกาศนียบัตร OTOP 5ดาว ปีพ.ศ.2562 ผลิตภัณฑ์ชุดเซทของที่ระลึกผ้าไหมนาโน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2.ประกาศนียบัตร Bangkok Brand ปีพ.ศ.25ุ60 ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย แฮนด์เมด 
3.ประกาศนียบัตร OTOP ปีพ.ศ. 2559 4 ดาว ผลิตภัณฑ์ ชุดเซ็ทของขวัญผ้าไหมครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
4.ประกาศนียบัตร OTOPปี พ.ศ.2555 4ดาว ผลิตภัณฑ์เนคไทผ้าไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP

ในยุคที่การตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้ว ทางบริษัทฯเห็นความสำคัญเรื่องนี้มาตลอด ได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางด้านมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการตลาดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับวุฒิบัตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 4 ดาว โอทอป         ( OTOP )  ระดับประเทศ ( OTOP Product Champion ) หมวดผ้า และ เครื่องแต่งกาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรคือ เนคไทผ้าไหม เมื่อปีพ.ศ. 2555

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว ประจำปี พ.ศ.2547

ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 3 ดาว โอทอป         ( OTOP ) ระดับประเทศ ( OTOP Product Champion ) หมวดผ้า และ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร คือ       

” เนคไทผ้าไหม ” เมื่อปีพ.ศ. 2547

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เสื้อคลุมผ้าไหม ปี พ.ศ. 2552

ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 4 ดาว โอทอป         ( OTOP ) ระดับประเทศ ( OTOP Product Champion ) หมวดผ้า และ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร คือ       

” เนคไทผ้าไหม ”  เมื่อปีพ.ศ. 2552

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

ได้รับวุฒิบัตรจากการฝึกอบรมหลักสูตร              ” โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด “
จากหน่วยงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาทายาทวิสาหกิจชุมชน คนรุ่นใหม่

ได้รับวุฒิบัตรจากการฝึกอบรมหลักสูตร              ” โครงการพัฒนาทายาทวิสาหกิจชุมชน คนรุ่นใหม่ “
จากหน่วยงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ( Bangkok Brand ) ประเภทผ้า และ เครื่องแต่งกาย
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร คือ          “กระเป๋าผ้าคอตตอนพิมพ์ลาย แฮนด์เมด” เมื่อปีพ.ศ. 2560

ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช. )”งานประดิษฐ์จากผ้า”
ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ. 2549

ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 5 ดาว โอทอป         ( OTOP ) ระดับประเทศ ( OTOP Product Champion ) หมวดผ้า และ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร คือ       

” เสื้อคลุมผ้าไหม ”  เมื่อปีพ.ศ. 2549

ได้รับวุฒิบัตรจากโครงการอบรมผู้ประกอบการสินค้า OTOP จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ในการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประกอบการสินค้า  OTOP  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกในตลาดโลก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550   

ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ 4 ดาว โอทอป         ( OTOP ) ระดับประเทศ ( OTOP Product Champion ) หมวดผ้า และ เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรร คือ     

“ชุดเซ็ทของขวัญครอบครัว” เมื่อปีพ.ศ. 2559

ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่1 ปี 2549

ได้รับวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมอบรมโครงการ               ” เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ “
(NEC) ในหลักสูตร ระยะยาวรุ่นที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2549 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จบหลักสูตรเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549

ได้รับวุฒิบัตรจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้รับวุฒิบัตรจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และได้จบหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ได้รับวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ได้รับวุฒิบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมุลค่าในเชิงพาณิชย์
ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์          ( OTOP ) ปีพ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้จบหลักสูตร  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

About Us